Slider_test.jpg

Partneriai

Informacija rengiama.

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

 

Rizika vertinama organizuojant ir pradedant veiklą, projektuojant ir įrengiant darbo vietas, projektuojant ar keičiant technologinius procesus, parenkant ar keičiant įrenginius, darbo priemones ar pavojingas medžiagas, parenkant įmonės personalą, keičiant įmonės struktūrą ar restruktūrizuojant įmonę.

 

Įmonėje rizikos vertinimą organizuoja darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Rizikos vertinimui atlikti įmonėje tvarkomuoju dokumentu paskiriamas kompetentingas asmuo (asmenys). Jei kompetentingam asmeniui (asmenims) trūksta žinių ar įgūdžių, darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja šio asmens (asmenų) mokymą rizikos vertinimo klausimais. Jei įmonėje nėra ar trūksta kompetentingų asmenų, su paslaugas teikiančiu išorės kompetentingu asmeniu (asmenimis) sudaroma sutartis dėl rizikos vertinimo atlikimo.

 

UAB Darbų saugos projektai  specialistai indentifikuos rizikos veiksnius Jūsų įmonėje, nustatys vietas, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių, atliks rizikos tyrimą, vertinimą, parengs rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planą. 

 

Rizikos vertinimas atliekamas visose darbo vietose (esančiose statinyje ar lauke, nuolatinėse, laikinose, mobiliose, laikinose kitose įmonėse) ar kitose vietose, kuriose darbuotojas gali būti atlikdamas darbą arba vykdydamas darbdavio ar jo įgaliotų asmenų pavedimus. Atliekant rizikos vertinimą, darbdavys užtikrina įprastinę darbo ar technologinio proceso eigą, darbo priemonių naudojimą jų gamintojo nurodytomis sąlygomis. 

 

Atlikus rizikos veiksnių tyrimą rezultatai įforminami protokolais. Atlikus objekto rizikos vertinimą, užpildoma rizikos įvertinimo kortelė. Rizikos įvertinimo dokumentuose nurodoma rizikos įvertinimo data, rizikos vertinimo objektas, darbuotojai, atliekantys šį darbą, rizikos veiksniai, rizikos įvertinimo rezultatai, rizikos šalinimo ar mažinimo priemonės. Šiuos dokumentus pasirašo riziką įvertinęs asmuo ir darbdavys ar jam atstovaujantis asmuo. 

 

UAB Darbų saugos projektai specialistai profesinės rizikos vertinimą atlieka šiais etapais:

  • parengiamieji darbai;
  • profesinės rizikos veiksnių indentifikavimas;
  • profesinės rizikos vertinimo darbų plano parengimas;
  • profesinės rizikos veiksnių tyrimas ir rizikos įvertinimas;
  • profesinės rizikos įvertinimo kortelės užpildymas;
  • profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plano sudarymas. 
 
 
 
 
 
 
Užsakyti