Slider_test.jpg

Elektros ūkio priežiūra

Vadovaujantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis kiekvieno vartotojo elektros įrenginių priežiūrai privalo būti skiriamas atestuotas asmuo, atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant trifaziui įvadui, yra didesnė kaip 30 kW.

UAB „Darbų saugos projektai“ specialistai atlieka:

 • elektros įrenginių apžiūrą; 
 • elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę; 
 • informuoja administraciją apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus elektros įrenginių eksploatavimo saugos srityje; 
 • teikia pasiūlymus elektros įrenginių eksploatavimo saugos būklei gerinti; 
 • pildo elektros įrenginių eksploatavimo saugos norminiuose teisės aktuose numatytus žurnalus; 
 • sudaro elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus;
 • tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą, pateikia ataskaitinius dokumentus;
 • organizuoja elektrotechnikos darbuotojų mokymus;
 • rengia elektrotechnikos darbuotojų pareiginius nuostatus;
 • organizuoja aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, organizuoja jų patikrą;
 • organizuoja varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą. 
Užsakyti